Regulamin

Wewnętrzne zasady postępowania

Regulamin korzystania z serwisu www.aquatest.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) i określa zasady korzystania oraz zakres świadczonych usług w serwisie www.aquatest.pl uiszczania przez Użytkowników opłaty z tytułu wykonanych świadczeń, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Usługi w ramach niniejszego regulaminu, za pośrednictwem serwisu aquatest.pl, świadczy Aquatest Laboratorium Badawcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ulicy Chmielnej 2/31, NIP 5252632452, REGON 581008, zarządzający projektem aquatest.pl.
 3. Osobą rejestrującą się jest osoba wprowadzająca do serwisu aquatest.pl wymagane do rejestracji dane w celu uzyskania statusu Użytkownika aquatest.pl.
 4. Użytkownikiem jest firma lub instytucja, która korzysta z urządzeń do sterylizacji (autoklaw), która założyła konto w witrynie www.aquatest.pl.

§2 Warunki i proces rejestracji konta

 1. Korzystanie z serwisu www.aquatest.pl przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Korzystanie z serwisu aquatest.pl możliwe jest wyłącznie po spełnieniu łącznie wszystkich powyższych warunków.
 2. Osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki wskazane w ust 1, chcąca stać się Użytkownikiem www.aquatest.pl i korzystać z usług www.aquatest.pl, musi dokonać rejestracji na stronie www.aquatest.pl oraz zaakceptować Regulamin.
 3. Przy rejestracji obowiązkowe jest podanie:
  1. Osoba fizyczna - imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, nazwa firmy, adres firmy, NIP
  2. Osoba prawna - imię i nazwisko oraz dane teleadresowe reprezentanta, nazwa organizacji, adres organizacji, NIP
  3. Danych osoby obsługującej test skuteczności procesu dekontaminacji w organizacji, która została zarejestrowana
 4. Rejestracja jest bezpłatna, a Użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z logowaniem się do systemu.

§3 Zakres usług oraz opłaty

 1. Celem korzystania z platformy aquatest.pl jest optymalizacja kosztów związanych z przeprowadzanym cyklicznego testu skuteczności procesu sterylizacji.
 2. Aquatest Laboratorium Badawcze świadczy Użytkownikom kompleksową usługę wspomagającą przeprowadzenie testu skuteczności procesu sterylizacji w skład której wchodzi:
  1. Jednorazowy test SPORAL
  2. Opakowanie oraz instrukcja usługi
  3. Logistyka związana z procesem (kurier, magazynowanie)
  4. Specjalistyczne badanie odesłanego testu
  5. Cyfrowe repozytorium dokumentów z dostępem do raportów z przeprowadzonych testów skuteczności procesu dekontaminacji
 3. Usługa z §3, ust. 2 Aquatest Laboratorium Badawcze ma charakter cykliczny. Odbywa się w interwałach zależnych od konfiguracji zamówienia.
 4. Pierwszy miesiąc korzystania z usługi, w nowo dodanym gabinecie gabinecie kosztuje 1,23 zł. W kolejnych miesiącach cena usługi wraca do wysokości wybranej za pośrednictwem konfiguracji kalkulatora.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z pierwszego promocyjnego miesiąca (§3 pkt 4) zobowiązuje się do odesłania liczby sporali zgodnej z zamówieniem. Nie spełnienie warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty. Użytkownik będzie zobowiązany do uregulowania opłaty za nieodesłane Sporale.
 6. W związku z cyklicznością usługi, faktura będzie wystawiana z częstotliwością przeprowadzania badań w gabinecie (częstotliwość od 2 tygodni do 3 miesięcy). W pierwszym mailu (od InFakt) Użytkownik otrzyma fakturę za usługę, a w następnym (od PayU) otrzyma link z przekierowujący do płatności online.
 7. Aquatest Laboratorium Badawcze może okresowo zmieniać cenę Usług, w tym okresowe ceny Usług, o wszelkich zmianach cen Aquatest Laboratorium Badawcze poinformuje Cię z wyprzedzeniem, informując też (w stosownych przypadkach), jak zaakceptować takie zmiany. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Zgodnie z przepisami prawa dalsze korzystanie z Serwisu Aquatest Laboratorium Badawcze po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny.
 8. Aquatest Laboratorium Badawcze dokonuje negocjacji w celu uzyskania najlepszej oferty dla Użytkowników.
 9. Użytkownik w przypadku wyboru płatności przelewem online zobowiązuje się do opłacenia faktury, o której mowa w ust. 4, w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 10. Aquatest Laboratorium Badawcze dokonuje badań ankietowych wśród Użytkowników aquatest.pl w celu określenia ich potrzeb.
 11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§4 Reklamacje

 1. W przypadku gdy usługa realizowana przez aquatest.pl została wykonana wadliwie, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: biuro@aquatest.pl, bądź poczta tradycyjną na adres siedziby Aquatest Laboratorium Badawcze.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji usługi, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej wykonania przez aquatest.pl
 3. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne osoby ja zgłaszającej, rodzaj uchybienia wraz z uzasadnieniem podstaw reklamacji, określenie żądania.
 4. aquatest.pl rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 30 dni. Każdorazowo aquatest.pl poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie (w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej), bądź w formie elektronicznej (w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej).

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquatest Laboratorium Badawcze, który obsługuję stronę www.aquatest.pl
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Kraczek m.kraczek@aquatest.pl.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szczegółowy zakres i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Klauzula Informacyjna

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany treści regulaminu będą przekazywane drogą elektroniczną do wszystkich Użytkowników www.aquatest.pl. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 2. Aquatest Laboratorium Badawcze przysługuje prawo do wykluczenia Użytkownika z serwisu www.aquatest.pl w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku www.aquatest.pl poinformuje Użytkownika o wykluczeniu i wskaże podstawę wykluczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 4. W przypadku ewentualnych sporów sądowych wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Zamawiam startowy pakiet sterylizacyjny